REGULAMIN

    REGULAMIN

PROJEKTU

„JESTEM ANIOŁEM, A JAKĄ TY MASZ SUPER MOC?”

realizowanego przy wsparciu: FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO)

Realizator projektu Fundacja „Gdy Liczy się Czas”

Regulamin zmiany od 03.12.2018

REGULAMIN

PROJEKTU

„JESTEM ANIOŁEM, A JAKĄ TY MASZ SUPER MOC?”

realizowanego przy wsparciu:

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Realizator projektu Fundacja „Gdy Liczy się Czas”

Na czym polega projekt

Projekt „Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super moc?” polega na zachęcie do pisania kartek wsparcia dla dzieci na oddziałach onkologii i konkursu na napisanie opracowań lub wykonanie dzieł artystycznych przez uczniów placówek edukacyjnych mając cztery tematy do wyboru: „Smaczne i zdrowe, czy to jest możliwe?” „Sport drogą do zdrowia”, „Zdrowy tryb życia, co to jest i dlaczego jest zdrowy?”„Czy zdrowie jest takie ważne?”.

 

Cel projektu

Celem projektu „Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super moc?” jest nauka odpowiedzialności i aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży 13-18 lat, zachęcanie do prowadzenie zdrowego trybu.

 

Uczestnicy

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 13 do 18 lat.

W projekcie może wziąć udział 50 ośrodków edukacyjnych.

Zamknięciu listy rekrutacyjnej będzie ogłoszone na stronach internetowych www.gdyliczysieczas.pl i wylosujaniola.com w zakładce projektu i na stronach Facebook «Wylosuj Anioła» i «Gdy Liczy się Czas».

Ośrodek, który chcę wziąć udział w projekcie wysyła zgłoszenie na adres mailowy gdyliczysieczas@gmail.com

Zgłoszenie znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu projektu.

Certyfikaty uczestnictwa

Każdy ośrodek edukacyjny otrzyma certyfikat udziału w projekcie.

Każdy uczestnik, który wykona kartkę-wsparcie lub napisze list do chorego dziecka i jedno opracowanie mając cztery tematy do wyboru: „Smaczne i zdrowe, czy to jest możliwe?” „Sport drogą do zdrowia”, „Zdrowy tryb życia, co to jest i dlaczego jest zdrowy?”„Czy zdrowie jest takie ważne?” otrzyma dyplom uczestnictwa w projekcie.

W tym celu prosimy ośrodki edukacyjne o wysłanie listy uczestników na adres e-mail; gdyliczysieczas@gmail.com

Laureaci konkursu opracowań otrzymują pamiątkowe dyplomy laureatów.

Przewidywana liczba laureatów przy udziale 50 szkół – 30 osób.

Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie www.wylosujanioła.com i www.gdyliczysieczas.pl

i na stronie FB „Wylosuj Anioła”

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wysłanie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia znajduję się w załączniku nr 1 do regulaminy projektu.

Prośby o wzięciu udziału w projekcie prosimy kierować na adres e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

Prosimy ośrodki edukacyjne, które biorą udział w projekcie o:

1.wywieszanie plakatu promujące projekt w szkole. Plakaty na życzenia mogą być wysłane lub pobrane na w zakładce Jestem Aniołem, a Jaką Ty masz Supr Moc stronie www.wylosujamiola.com i www.gdyliczysieczas.pl

2.umieszczenia informację o udziale w projekcie na stronie internetowej ośrodka.

3.prosimy o informację ile osób zmieniło podejście w kierunku postawy prozdrowotnej i aktywnej społecznie. Ankiety ewaluacyjne, które mogą pomóc znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu lub w wersji elektronicznej, która się znajduję w zakładce Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super Moc?” na stronie internetowej www.wylosujaniola.com

4.prosimy o prowadzenie zajęć prozdrowotnych. Istnieje możliwość korzystania z materiałów prozdrowotnych i scenariuszy zajęć, umieszczonym na podstronie projektu w zakładce „Jestem Aniołem, a jaka jest Twoja Super Moc?” na stronie www.wylosujaniola.com.

5.prosimy o koordynację wykonania kartek lub napisania listów dla chorych na nowotwory dzieci przez zaangażowaną w projekt młodzież zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w regulaminie i w załączniku nr 3 na stronie projektu.

 

Wytyczne wykonanie kartek-wsparcia

1. Kartki wsparcia mogą być wykonane własnoręczne. Przy czym muszą być wykonane starannie i wyglądać estetycznie.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci na oddziałach onkologii:

2. nie można używać brokatów na kartkach.

3. Wszystkie elementy muszą być dokładnie i trwale przyklejone na kartce

4. W kartce/liście powinny się znaleźć życzenia zdrowia

5.Pisząc kartki osoby piszą kilka słów o sobie, dziełom się swoim doświadczeniem życiowym, zainteresowaniami, zostawiają kontakt do siebie (jeżeli opiekun wyrazi zgodę, lub do szkoły). Taka forma będzie wyraźnym wsparciem społecznym dzieci i młodzieży, która przebywa na leczeniu onkologicznym,

6.Kartki powinny być wysłane na adres Fundacji nie później niż 30.01.2019 (Adres: Fundacja „Gdy Liczy się Czas” ul. Nowy Świat 30a/6 20-418 Lublin

7.W kartkach nie piszemy słowa rak, śmierć.

8.Nie zwracamy się do dzieci , jak do aniołów, ponieważ to może się kojarzyć ze śmiercią.

9.Treść listu, czy kartki powinna być pozytywna i wspierająca małego/młodego pacjenta.

10.Na kartce/liście warto napisać do kogo kartka/list jest skierowana do dziewczynki czy chłopczyka i określić mniej więcej wiek odbiorcy (na oddziałach przebywają dzieci od kilku miesięcy do 18 roku życia), ponieważ kartki będą losowane przez pacjentów.

11.Jedna osoba może napisać tylko jeden list lub wykonać tylko jedną kartkę.

Wysyłka kartek/listów

Zaangażowane w zadania ośrodki edukacyjne koordynują wysyłkę wykonanych kartek/listów -wsparcia na adres Fundacji „Gdy Liczy się Czas”. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania kartek/listów ponoszą ośrodki edukacyjne. Kartki lub listy powinny być wysłane nie później niż  30.01.2019

Konkurs opracowań. Wytyczne dotyczące opracowań

1.Uczniowi placówek edukacyjnych piszą opracowania mając cztery tematy do wyboru: „Smaczne i zdrowe, czy to jest możliwe?” „Sport drogą do zdrowia”, „Zdrowy tryb życia, co to jest i dlaczego jest zdrowy?”„Czy zdrowie jest takie ważne?” lub wykonują pracę artystyczną na dany temat/tematy. Praca może być indywidualna bądź grupowa.

2. Jury powołane przez organizatora będzie punktowała zgodność opracowania z wybranym tematem, korzystanie z przykładów z literatury pięknej, zachętę do prowadzenia zdrowego trybu życia, oryginalność i twórczość.

3. Pracy mogą być napisane w wersji elektronicznej i wysłane na adres e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

Liczba stron nie ma znaczenia.

Pracy mogą być napisane odręcznie

Pracy mogą być wykonane grupowo

Pracy mogą być wykonane techniką plastyczną (np. narysowane plakaty, wykonane kolaży)

Pracy prosimy wysyłać do 15.02.2019 na adres fundacji Gdy Liczy się Czas”, ul. Nowy Świat 30a/6, 20-418 Lublin, lub na adres mailowy: gdyliczysieczas@gmail.com

4.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z realizacją projektu.

5.Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia projektu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r.z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych.

6. Dokonanie oceny prac przez organizatora na podstawie kryteriów wskazanych w regulaminie akcji nastąpi w okresie 20.02.2019 – 15.03.2019

10.Wyróżnienie najlepszych prac na stronie internetowej organizatora, stronie internetowej akcji, w mediach społecznościowych w serwisie Facebook nastąpi w okresie 18.03-10.04.2019

11. Wysyłka podziękowań, certyfikatów, dyplomów laureatów konkursu do ośrodków edukacyjnych nastąpi w okresie 30.03- 15.04.2019 roku

Postanowienie końcowe

Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Informacji o ewentualną wprowadzeniu zmian będą się pojawiały na stonie FB Wylosuj Anioła i na podstronie projektu na stronie www.wylosujaniola.com i www.gdyliczysieczas.pl

Informacja o danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Gdy Liczy się Czas” ul. Nowy Świat 30a/6, 20-418 Lublin, e-mail: gdyliczysieczas@gmail.com

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust.1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

3. Dane są przetwarzane w celu realizacji projektu «Jestem Aniołem, a jaką Ty Masz Super Moc”Realizowanego przy wsparciu programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

4Podanie/przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania przez Administratora

5Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych lub inne podmiotom współpracującym na podstawie właściwych umów powierzenia oraz w celu określonym w art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

6. Pani/Pana danie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub był realizowany w ramach przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji i rozliczeniu projektu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI do regulaminu: 

Załącznik nr 1: Zgłoszenie

https://drive.google.com/open?id=1xfzCCYXbwI-BOEaJiwRIXwW5SoChYzq2

 

 

Załącznik nr 2: Ankiety ewaluacyjne

 https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRRzl3W8f0-7BmwyVRWjWGK14d07VVwC41xyqk8KoJRDGZfzNKnoBjyfZ5eBTtfquwG_sY47wdUFdO9/pub

LUB

https://docs.google.com/document/d/1BrJdi6ePBTDLnXGYetMcOQ6V456DXr5MtcOylz_BD5Y/edit?usp=sharing

Załącznik nr 2 (ankieta ewaluacyjna w wersji elektronicznej)

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuLjrNjjfk6FmpY-MqlKAHkWhSf71s1z-_TjtirA9ClgPmCA/viewform?usp=sf_link

Załącznik nr 3 (wytyczne wykonania kartek-wsparcia)

https://docs.google.com/document/d/1XEwju4_E-vAH1Gofo-jN4GN3W7SzhdA54OgrhUSMCiw/edit?usp=sharing

LUB

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSNgUowgUYIoCqjjBSxECCNOfU8YIYv71mHffuCpRppz0Ey3qX1qpZZScV2_3Au9RH-h1qJpTyVQvn8/pub

Załącznik nr 4 (formularz zgłoszeniowy na udział w konkursie)

https://docs.google.com/document/d/1JFrMXThIymrJqda2JAq9DCr55AJgC_O4j0EgPvyo0vA/edit?usp=sharing

Plakat projektu

https://drive.google.com/file/d/13niUBHq9WoHQsZZcowRtT3QxTZPy2tXe/view?usp=sharing

Broszura projektu

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTupCjcjengUgHBUAlAnUwiZSAelgVonpCtOZf7Xd6zfcoEmQNTAiXgyOIP9tlegAmRCmzJgRQg7aEN/pub

Scenariuszy zajęć. Zdrowa dieta.

https://drive.google.com/file/d/1HI3zHjDsBI-3XwtGorCkV4zus_XoWLto/view?usp=sharing

Materiały edukacyjne.  Smartfony. Palenie.

https://drive.google.com/file/d/1o78VT9_o7kysoXesXMFq8z_QC6_zoIf3/view?usp=sharing

Materiały edukacyjne. Zdrowe myślenie 

https://drive.google.com/open?id=1DkSdvXiNayeLZVSJYQCmFloPaEFSR53J