Statut

Statut Fundacji

Gdy Liczy się Czas

(tekst jednolity z dnia 29.06.2016)

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja „Gdy Liczy się Czas”, zwana w dalszych postanowieniach statutu „Fundacją”, została ustanowiona z woli fundatora indywidualnego Natalii Voytsel zwanej dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 kwietnia 2016 roku, w Lublinie i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

 

 • 4
 1. Fundacja może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 • 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

 

 • 6
 1. Fundacja może powoływać odziały. Odziały obejmują działaniem jednostki podziału administracyjnego, lub jego części. Terenowa jednostka organizacyjna może mieć osobowość prawną. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa za granicą.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II: Cele, środki – zasady działania.

 

 • 7

Celami Fundacji są:

1) działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenie pomocy rodzinom dotkniętych chorobą nowotworową

2) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, rodzin dotkniętych chorobą nowotworową.

4) działalność na rzecz osób ze chorzeniami nowotworowymi

5) działalność na rzecz integracji i reintegracji  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

6) działalność charytatywna,

7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

8) niesienie pomocy rodzinom w procesie leczenia choroby nowotworowej na oddziałach onkologii dziecięcej, zakładach opieki zdrowotnej i placówkach szpitalnych

9) świadczenie pomocy podmiotom opiekuńczo-oświatowym świadczącym pomoc edukacyjną, rozrywkową i ogólnorozwojową na rzecz osób z chorobą nowotworową.

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

11) działania w sferze rozwoju kultury, edukacji, oświaty i wychowania,

12) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

13) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

14) pomóc Polonii i Polakom za granicą

15) działalność na rzecz integracji i wymiany międzynarodowej z krajami sąsiadującymi

Rzeczpospolitą Polski

16) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,

17) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,

18) promocja i organizacja wolontariatu,

19) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

20) pomóc ośrodkom  leczniczym w niesieniu pomocy chorym osobą

21) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowanej do dzieci i młodzieży w szczególności dotkniętych chorobą nowotworową

22) działania z zakresu wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa;

23) fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży

 • 8
 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, osób dotkniętych chorobą nowotworową.

2) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,

3) opracowywanie i realizację programów na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4)  organizacja rekolekcji duchowo-psychologicznych dla osób dotkniętych chorobą nowotworową

5) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,

6) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,

7) organizacja turnusów rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodzin dotkniętych poważna chorobą dziecka

8) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,

9) organizacja zbiorek na leczenie i rehabilitację osób poważnie chorych

10) podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodzinami, dotkniętych chorobą nowotworową,

11) rozwijanie wolontariatu,organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,

12) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową

13) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia

14) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia,

15) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,

16) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,

17) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,

18) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,

19) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,

20) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia

21) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii Europejskiej i organizacjami pozarządowymi zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

22) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych, koncertów i innej działalności charytatywnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług służących celom Stowarzyszenia

 1. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.
 2. Dochód z działalności odpłatnej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 7, które są celami pożytku publicznego.
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)
 4. Zakres i formy odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego mogą zostać ustalone, zmienione lub uzupełnione przez Zarząd uchwałą podjętą zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu.

6.Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i Właściwym Ministrem.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 • 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 • 10
 1. Przychody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,grantów

2) dotacji i subwencji od osób prawnych,

3) zbiórek publicznych,

4) majątku fundacji,

5) odsetek i lokat bankowych,

6) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

7) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych

8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej

9) funduszy Unii Europejskiej

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

 • 11

Władzami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 

Rada Fundacji

 

 • 12
 1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
  2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
  2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  3) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
  4) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu. przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania;
  5) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt 1);
  6) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
  3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
  1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
  2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
  3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 • 13

Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator,w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady.

 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady zaproszony przez Fundatora do pełnienia tej funkcji.

4.Rada jest powoływana na czas nieokreślony i pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.

5.Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
2) śmierci jej członka;
3) złożenia przez niego rezygnacji;
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

 

 • 14
 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
  2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
  3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
  4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
  5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
  6. w posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

 

 

 

 • 15
 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku
  2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
  3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
  4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
  5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
  6. w posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

 

 • 16
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
  2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

 

Zarząd Fundacji

 

 • 17

 

 1. Zarząd składa się z 2-4 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 2. Członkowie zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska.
 3. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

3) śmierci członka Zarządu,

4) odwołania przez Radę Fundacji.

 1. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie

.

 

 • 18

1.Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

 

 • 19
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2) realizacja celów statutowych,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

7) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji

7) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

 

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 • 20
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
  3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
  4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

 

 • 21
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
  2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 • 22

1.Do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń oraz do podpisywania umów w imieniu Fundacji, upoważniony jest Prezes Fundacji i każdy członek zarządu działające na podstawie i w granicach pełnomocnictw udzielonych na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r udzielonych przez Prezesa Fundacji.

2.Do składania oświadczeń woli w przedmiocie zaciągania przez Fundację zobowiązań lub rozporządzania przez Fundację prawami lub aktywami o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie albo członek Zarządu Fundacji działający łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym w drodze oświadczenia złożonego przez wszystkich członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

3.Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji lub inna osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub przez Zarząd Fundacji.

 

 

 

Rozdział. V. Zmiana Statutu

 

 • 23

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator

Rozdział. VI. Połączenie Fundacji

 • 24
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 26 jest Zarząd.

 1. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 • 25

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

Rozdział. VII. Likwidacja Fundacji

 • 26
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
  2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
  3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Rozdział. VII. Postanowienia końcowe

 • 27

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 • 28
  Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.